En växt med rosa blommor som växer väldigt kraftigt.

Jättebalsamin - en av de invasiva arter som vi vill inventera och bekämpa.

< >

Invasiva växter

Projektet ska underlätta kommunens arbete med att bekämpa invasiva främmande arter samt öka kunskapsspridningen till allmänheten. Detta ligger i linje med nationell och regional prioritering av naturvårdsarbetet.

Projektperiod

2022-12-12 -- 2025-12-31

Syfte

Projektet är en del av en kraftsamling för att stärka den biologiska mångfalden i kommunen. Åtgärderna som tas fram i projektet ska fortsätta efter projekttiden.  

Mål

  • Genomföra inventering och sammanställning av förekomster av invasiva främmande växter på kommunal mark i en kartdatabas.
  • Handlingsplan för att bekämpa  invasiva främmande växter i kommunen.
  • Genomföra dialog och samordning med fastighets- och markägare.
  • Genomföra metodikutvärdering av bekämpningsmetoder.
  • Genomföra åtgärder för bekämpning under 2-4 år på de växtarter och områden som prioriterats i handlingsplanen.
  • Ta fram information till allmänheten och privata markägare om förekomst och bekämpning av invasiva främmande arter, avfallshantering och spridning av nya främmande arter.
  • Ta fram riktlinjer och rutiner för arbetet be bekämpning av invasiva främmande växter efter projektet slut samt utvärdering av projektet.

Deltagande parter

Skara kommun och Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Finansiering

Projektets budget är 760 000,-. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. Länsstyrelsen beviljar statligt bidrag med maximalt 50%, dock högst 383 000 kronor, till Skara kommun.

Projektlogg/tidsplan

Juni 2023 - Medborgartidningen Länk till annan webbplats. och inlägg i sociala medier


Denna sida uppdaterades