< >

Kommunala råd

I Skara kommun finns det fem råd: Kommunala penisonärsrådet (KPR), Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF), Folkhälsorådet, Kommunalt ungdomsråd och Brottsförebyggande rådet.

Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är en grupp för diskussion och information mellan Skara kommun och pensionärsföreningarna i kommunen.

KPR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Varje pensionärsförening som är ansluten till en riksorganisation har en representant och en ersättare i KPR.

Syftet med KPR är bland annat att:

  • förstärka inflytandet i alla frågor som rör pensionärer
  • verka för att pensionärernas frågor beaktas i verksamhetsplaneringar i kommunens nämnder och bolag
  • vara remissinstans i frågor som berör pensionärer
  • vara forum för opinionsbildning och spridning av kunskap.

Sammanträdesdagar 2024

18 januari
31 januari
27 mars
29 maj
4 september
9 oktober
20 november

Protokoll

Rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) är en grupp för samarbete mellan handikappföreningarna och kommunens nämnder och bolag.

Det är ett remissinstans med överläggningsrätt i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. KRF består av 8 ledamöter och 7 ersättare.

Rådet representerar sex olika områden: kognition, syn, hörsel, rörelsehinder, psykiatri och medicin.

Syftet med KRF är bland annat att personer med funktionsnedsättning ska få större delaktighet i samhället.

Sammanträdesdagar 2024

7 februari
20 mars
15 maj
4 september
30 oktober
11 december

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023
2022

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett strategiskt råd som är rådgivande till kommunstyrelsen i frågor som berör folkhälsa och brottsförebyggande arbete. Det är en samverkansgrupp mellan Skara kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Folkhälsorådet består av 5 ledamöter.

Folkhälsorådets arbete ska stärka samverkan i lokalsamhället när det gäller tidiga och hälsofrämjande insatser. Rådet ska också arbeta mot det nationella folkhälsomålet "Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation".

Folkhälsorådet har olika prioriterade områden varje år som baseras på det nationella folkhälsomålet.

Kommunalt ungdomsråd

Rådets övergripande uppgift är att verka som ett samordningsorgan för barn och unga i Skara kommun och kommunens styrelser, nämnder och bolag, och utgör inget självständigt besluts- eller beredningsorgan.

I övrigt gäller arbetsrutiner för det kommunala ungdomsrådet i Skara kommun.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådets, BRÅ, övergripande uppgift är att verka för att brottsligheten ska minska och att tryggheten i samhället ska öka. Detta görs bland annat genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. Rådet utgör inget självständigt besluts- eller beredningsorgan.

Denna sida uppdaterades