< >

Sörskogen norra, Skara

Beskrivning

2016 tog Skara kommun fram ett bostadsförsörjningsprogram, där kommunens riktlinjer för kommande bostadsbebyggande presenterades. Försäljningen av kommunala villafastigheter har sedan dess gått över förväntan och det finns nu behov av nya fastigheter till kommunens tomtkö.

Att fortsätta med byggnationen i Sörskogen ses som en naturlig fortsättning till det attraktiva bostadsområdet och går i linje med bostadsförsörjningsprogrammet. Området ligger i direkt anslutning norr om det befintliga området Sörskogen. I planen behandlas även frågan om en förskoleverksamhet är möjlig inom området.

Antagande

Kommunfullmäktige i Skara kommun har den 30 september 2019, § 117 beslutat att anta detaljplanen för Sörskoggen Norra, etapp 2, del av Kronäng 11:1 i Skara.


Denna sida uppdaterades