< >


Vad händer på väg 49 utmed Skara?

Väg 49 är Skaraborgs viktigaste stråk för studie- och arbetspendling. Att skapa trafiksäkra lösningar och samtidigt behålla tillgängligheten och framkomligheten på stråket är viktigt för utvecklingen i regionen.

Pendlingsvänligt

Restidsförkortning på väg 49 mellan Lidköping och Skövde är viktigt för att Skaraborg ska kunna bli en LA-region, en lokal arbetsmarknadsregion. Vi skulle i så fall bli den fjärde störts arbetsmarknadsregionen och det fattas bara att ca 50 personer ytterligare pendlar mellan dagens två lokala arbetsmarknadsregioner.

Helhetsgrepp kring trafiksäkerhet

Sträckan på väg 49 mellan korsningarna vid Gråbrödragatan och Malmgatan (gamla Brogårdsleden) håller dålig standard vad gäller trafiksäkerhet både för oskyddade trafikanter, de vill säga de som går och cyklar, och övriga trafikanter. Därför har det under en längre tid funnits medel avsatta i regionens stråkpott för väg 49 för åtgärder på sträckan.

Störst fokus låg på att hitta en lösning för oskyddade trafikanter att ta sig över väg 49 vid Gråbrödragatan. Förslaget var att bygga ett vänstersvängfält och planfri gång- och cykelövergång vid Gråbrödragatan. Det visade sig dock bli betydligt mer komplicerat och dyrare än beräknat och det krävdes en också en vägplan. Det innebar att medlen i stråkpotten inte räckte till.

För att kunna ta ett helhetsgrepp över trafiksituationen på väg 49 utmed gamla Brogårdsleden utreddes sträckan i den åtgärdsvalsstudie som tagits fram för väg 49 Lidköping till Skara. Det är som sagt båda korsningarna in mot Skara centrum från väg 49 som är trafikfarliga för bilister och andra trafikanter. I åtgärdsvalsstudien tog Trafikverket i nära samarbete med kommunen fram ett förslag för att hitta en trafiksäker lösning för samtliga trafikslag på sträckan. Beslutet om medfinanisering är fattat i politisk enighet i Skara kommun. 

Ny cirkulationsplats vid Malmgatan/Gråbrödragatan

Förslaget innebär att en ny cirkulationsplats byggs mittemellan korsningarna vid Malmgatan och Gråbrödragatan. Detta blir huvudinfarten in mot Skara centrum. Både Gråbrödragatan och Malmgatan stängs för trafik med undantag för oskyddade trafikanter där det kommer byggas planfria korsningar vid båda korsningarna.

Cirkulationsplatsen på väg 49 och vägen in från den fram till korsningen Malmgatan/Sven Adolf Norlings gata kommer behöva byggas först för att man sedan ska kunna stänga av Gråbrödragatan och Malmgatan och påbörja byggnationen av de planfria korsningarna för oskyddade trafikanter, det vill säga de som går och cyklar.

Så här ser arbetsprocessen ut

Trafikverket har lagt en beställning av utförandet av cirkulationsplatsen på väg 49 hos deras avdelning för investering. Det som nu kommer ske är att det ska tas fram en vägplan, som tar ett drygt år att genomföra och sedan ska projektering och upphandling ske. Själva genomförandet tar inte så lång tid. I dagsläget är förhoppningen att cirkulationsplatsen ska kunna komma tillstånd under 2023. Kommunen ansvarar för att bygga den planfria korsningen för gång- och cykelväg vid Gråbrödradragatan och vägen in från den nya cirkulationsplatsen. Under 2021 kommer kommunen projektera dessa åtgärder så att vi har möjlighet att starta upp en byggnation så fort Trafikverket är klara.

Ombyggnad av korsningen vid Uddetorp

Trafikverket kommer också stå för ombyggnationen vid Malmgatan/Uddetorp och den etappen byggs om sist.

Högprioriterat 

Trafikverket och Skara kommun gör detta i nära samarbete. Det är en utmaning med alla regelverk, krav på vägplan och att få till en finansiering, men det är viktigt att förtydliga att åtgärderna är högt prioriterade från både kommun och från Trafikverket.

Malin Tell,
utvecklingsledare

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades