< >


Gestaltning och människor

GETSTALTNING, DEL 1

Skaras främsta resurs är dess människor. Alla vi som verkar och lever här åstadkommer varje dag fantastiska saker: i möten med varandra, genom de projekt och förändringar som drivs och genom de berättelser vi skapar och förvaltar. När vi tillsammans förstår samma sak kan inget stoppa oss, och det är därför samtalet är så avgörande för hur vi bygger vår stad.

Vi på Plan- och Byggenheten har en stor inverkan på vilka möjligheter resten av samhället har att utvecklas. Väldigt lite byggs eller förändras i den fysiska miljön utan att vi är inblandade genom myndighetsutövning, planering och avtal, för att inte tala om de projekt kommunen själva genomför. Vi bereder kunskapsunderlag och beslutsförslag till politikerna och vi genomför sedan deras vilja efter bästa förmåga. Vad som ska göras bestämmer de, men hur det görs… ja där kan vi aldrig skylla ifrån oss. För att det ska bli bra behövs samtalet med alla dem som berörs av vårt arbete.

Gestaltning är funktion

Gestaltning handlar bara till en mycket liten del om snyggt och fult. Gestaltning är funktion. Att gestalta, det vill säga att ge något en gestalt, att synliggöra, förtydliga en plats, ett stråk, ett landmärke, eller en gräns, förändrar hur den används och vad den betyder. Den skapar läsbarhet och begriplighet. Den styr flöden, skapar möten och identitet och framför allt skapar trygghet. När vi beslutar om att förändra utseendet på en plats görs det alltså i ett sammanhang och med tanke på en önskad utveckling för Skara som helhet.

Attraktiv stad

Stadens största tillgång är den relativa lätthet med vilken man når ett stort utbud av arbeten, varor, service och möten med människor. Detta är stadens själva grundfunktion. Stadsdelar som uppmuntrar gående och har ett större utbud av service och målpunkter i närheten av varandra är bekvämare och mer livliga. Gående är i stor utsträckning lite undersökt och gravt underskattat som transportsätt. Vi gör kontinuerliga mätningar av biltrafiken, men sällan av antalet gående eller de aktiviteter som sker i gaturummet. Detta trots att gåendet utgör själva basen för stadens liv.

Det som håller ihop staden är att människor attraherar människor. Under decennier har vi genom trafik- och stadsplanering minskat gåendevänligheten radikalt i våra städer. Vi har alltså reducerat den sammanhållande kraften i det urbana livet, och resultatet är tydligt: handel, bostäder och produktion slätas ut i formlösa kringområden runt våra städer. Centrum blir en transportsträcka i bil, inte så olik periferin i attraktion. Genom matarleder, säckgator och detaljplanering som inte tillåter handel eller verksamheter i bostadsområdena har vi byggt en mindre intressant och mer bilberoende stad. Samtidigt ökade skalan i verksamheterna. Större och färre sjukhus, skolor och butiker ökar avstånden till kunderna och minskar mångfalden i staden.

Gående är en avgörande komponent i trafikplaneringen. Den erbjuder koppling mellan hem och allmänna färdmedel, parkeringsytor och målpunkter. Inte sällan är det enklaste och billigaste sättet att underlätta för andra transportslag att underlätta för gående eftersom många logistiska problem löser sig själva om planeringen sker för goda fotgängarkvaliteter överallt. Detta är en viktig utgångspunkt för oss i planeringen av exempelvis Vilan och det nya handelsområdet vid Skaras östra infart: ett fotgängarvänligt och centrumnära handelsområde, med externhandelns tillgänglighet. Det finns dessutom starka synergier mellan väl utformade miljöer för gående och shopping. Shoppare fyller platsen med liv, och närvaron av människor får folk att dröja sig kvar.

De avgörande inslagen kan vara mycket små platser: ett avskuret kvartershörn eller en tillbakadragen byggnad med en bänk och ett träd. De mest omtyckta och använda ytorna är ofta de minsta.

Anders Kyrkander
Stadsarkitekt

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades