< >


Trygghetens år

Trygghet är ett av kommunens prioriterade områden under 2022. I senaste numret av Medborgartidningen kan du läsa om  hur förvaltningarna i Skara kommer att jobba med frågan ur deras olika perspektiv. Här kommer ett inlägg från tf planchef Malin Tell om hur trygghetsaspekten alltid finns med i planarbetet.

Kommunledningsförvaltningen och planenheten, i allt vi gör så är tryggheten i fokus. I centrum har satsningarna kring stationshuset varit jätteviktiga för att öka tryggheten och tillgängligheten. Det samma gäller när vi arbetar vidare med Djäkneplatsen och Olins gränd, att skapa trygga och välkomnande platser för våra invånare. Där spelar också samverkansprojektet Purple Flag en viktig roll. Att näringsliv, fastighetsägare, kommuninvånare och kommunen tillsammans tittar på vad som är viktigt att göra för att öka tryggheten och attraktiviteten i centrum. Det handlar också hur vi pratar om vår stad, i form av trygghet men också stolthet.

Trygghet handlar också om tillgänglighet, trafiksäkerhet och jämställdhet. Där spelar till exempel säkra och trygga gång- och cykelleder en viktigt roll. Under 2022 kommer vägen utmed Botan fram till Viktoria att byggas om till ett gång- och cykelområde, dels för att stärka gång- och cykelstråket mellan stadskärnan och Vilanområdet, men också för att skapa en attraktivare och tryggare miljö som möjliggör för våra kommuninvånare att använda grönområdet mer.

Att kommunicera och lyfta allt som görs är jätteviktigt för att den upplevda tryggheten ska öka. Skara är en fantastisk plats att både vara stolt över och vår intention är att man som invånare också ska kunna känna sig trygg.

Malin Tell
Tf planchef

Läs mer

Så här jobbar kommunen med trygghet under 2022.

Medborgartidning 1/2022 Länk till annan webbplats.Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades