< >

Tullportagärdet, planprogram

Bakgrund

Under 2011 genomfördes en arkitekttävling för en ny högstadieskola i Skara tätort. Syftet med tävlingen var dels att lämna förslag på en ny skola, dels att belysa områdets möjliga utvecklingsvägar. Tävlingsresultatet skulle utgöra ett underlag i form av idéer och visioner för det fortsatta utrednings- och planeringsarbetet.

I tävlingsuppgiften ingick att ge förslag till en långsiktigt hållbar och levande stadsdel med tydliga kopplingar till omkringliggande bostads- och verksamhetsområden. Utmaningen var att skapa en helt ny stadsdel där blandad bebyggelse, bostäder, arbetsplatser och skola, kombineras med gröna parker i sjönära läge.

I tävlingsprogrammet formulerades bland annat denna målbild för den ”nya” stadsdelen: En stadsdel där man tar avstamp i historien för att möta framtidens behov och där människor, miljö och arkitektur sammanflätas på ett kreativt, fantasifullt och utmanande sätt”. Ur tävlingsprogram för inbjuden arkitekttävling 2011-09-14.

Efter ett prekvalificeringsförfarande inbjöds fem arkitektföretag till att delta i arkitekttävlingen. De bidrag som slutligen redovisades finns alla till kommunens förfogande och kan nu fritt användas för inspiration och underlag i det fortsatta utrednings- och planeringsarbetet.

Beskrivning

Syftet med planprogrammet är att ta fram ett samlat planeringsunderlag för den framtida fysiska planeringen för stadsdelen Tullportagärdet. Att utreda förutsättningar och visa på visioner och utvecklingsmöjligheter för stadsdelen. Programmet kommer att ligga till grund för fortsatt detaljplanering.


Denna sida uppdaterades