Nära 330 fullständiga svar har inkommit och samlats på den digitala kartan. Till detta kommer också Veckans fråga och synpunkter på Facebook, och filmer med invånare. På bilden: Anders Aubry, Linda Fröberg, Lars Berg, Desirée Johansson och Malin Tell håller upp några av de fysiska kartorna.

< >


Stort engagemang i medborgardialogen 

Att ha medborgardialog under en pandemi låter som en utmaning. Men resultatet från höstens dialog i Skara visar på stort engagemang och ett deltagande som blev större än väntat.

Medborgardialogen om översiktsplanen startade i september och pågick till årets slut. Invånarna hade möjligheten att tycka till om favoritplatser, bostäder och utveckling på många olika sätt både fysiskt, via vykort, kartor och brev, och digitalt, genom sms, e-post och enkäter i sociala medier.

- Vi är mycket nöjda med utfallet. Det är fantastiskt många som har deltagit, vi har fått engagerade svar, säger utvecklingsledare Malin Tell.

Nu har svaren sammanställts och börjat analyseras. Och här visar det sig att svaren om fritid, lekplatser och naturupplevelser överväger, både för det man vill behålla och det man vill utveckla.

- Kanske är det så att pandemin har påverkat inriktningen, för vi har fått många förslag om hur man umgås ute och hur man vill öppna upp och skapa platser och stråk utan att för den skull uppföra byggnader. Utegym, picknickbord och fler bryggor som minskar trängsel har verkligen efterfrågats 2020, säger planarkitekt Linda Fröberg

En trivsam fritid är en viktig faktor för att skapa en boendevänlig kommun. Också frågan om bostadsbyggande har engagerat många. Här handlar de flesta svaren om att bygga fler villor och bostadsrätter, och då gärna i Axvall eller Varnhem. Det har också kommit in flera svar om seniorboenden, och hur man ska kunna bo kvar på sin hemort även om man känner att det börjar bli för tungt att ta hand om sitt hus.

- 1940-talister är ofta en fritidsmedveten målgrupp och många bor kvar i villan de skaffade som småbarnsföräldrar på 1970-talet. Med tiden behöver denna grupp få attraktiva alternativ som matchar nya behov. Det öppnar också upp för nya familjer att flytta in i villakvarteren. Utbudet av lämpliga boendeformer kan vara begränsat på orten man bor på. Det översiktsplanen kan göra är att peka ut vilka områden som är lämpliga. Hur och vem som sedan bygger är en separat fråga, säger Linda Fröberg.

Det tredje frågeområdet gäller utveckling. Här kan vi se ett stort engagemang för gång- och cykelvägar, inte minst när det gäller anslutningar till redan existerande cykelvägar och att kunna cykla eller vandra runt Hornborgasjön och Vingsjön. Många vill också se ett större kommersiellt utbud i Skaras tre handelsområden Vilanområdet, centrum och Coop-området.

Axvallsborna har gett engagerade svar inom många områden.

- Axvall som ort har många styrkor, men genomfartsvägen kan ibland signalera något annat. Det är viktigt i översiktsplanen att skapa möjlighet till förändring i området som höjer attraktiviteten ytterligare. För att lyfta tätorten anser vi att det är viktigt att arbeta vidare med genomfartsvägen. Gatan behöver få mer stadsmässiga kvaliteter och högre gestaltning. Vidare ser vi en stor potential till att utveckla rekreationsområdet runt Vingsjön, som redan idag bidrar med en hög livskvalité till Axvallsborna, säger planchefen Mona Nilsson.

Idéerna kommer att beaktas i det långsiktiga planarbetet, både för översiktsplanen och när nya detaljplaner ska tas fram. De idéer som är lätt åtgärdade kan tas upp i den ordinarie verksamheten.

Arbetet går vidare

Översiktsplanen kommer att innehålla en inriktning för kommunens hela mark- och vattenanvändning fram till 2040. Den påverkar exempelvis möjligheterna att bygga på en särskild plats, var och vilka bostäder det är viktigast att bygga, och hur många förskoleplatser det i sin tur kommer att generera.

Det är många medarbetare som nu jobbar med översiktsplanens alla delar och det pågår ett intensivt arbete med att tillsammans med den politiska styrgruppen ta fram ett samrådsförslag. Det kommer alltså fler tillfällen att tycka till om framtiden i samband med att översiktsplanen går ut på samråd i juni. Förhoppningsvis är det då möjligt att träffas fysiskt i olika sammanhang och diskutera planförslaget.

- Fokus för den fortsatta dialogen kring översiktsplanen är både att ge medborgarna en påverkansmöjlighet över innehållet, men också att öka förståelsen för de politiska och demokratiska processerna, säger Lars Berg, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Denna sida uppdaterades