< >


Fler känner sig trygga i Skara

Under hösten 2020 genomförde Brottsförebyggande rådet (Brå) en undersökning om hur invånarna upplever tryggheten i Skara kommun. I oktober fanns Brå på plats på Hötorget för att prata med invånarna om trygghet. På grund av pandemin har vi inte kunnat vara på evenemang så som vi brukar, utan vi vände oss till skolorna som har låtit eleverna svara på dialogen. Därför är antalet svar från denna åldersgrupp betydligt större, vilket vi tror har påverkat resultatet. Totalt svarade drygt 600 personer på enkäten digitalt och på papper.

Resultatet av enkäten visar att 42 procent är oroliga för att någon i deras närhet ska utsättas för brott, vilket är en klar minskning från 2019 (61 procent). De som oroar sig är främst oroliga för brott så som misshandel, inbrott och stöld.

– 40 procent av de som svarat uppger att det finns platser som är otrygga i kommunen. Det är en minskning med 20 procent från året innan, men det är fortfarande 4 av 10 som anser att det finns en otrygghet i exempelvis våra utemiljöer i centrala Skara och bostadsområden. Det behöver vi jobba med aktörsgemensamt, säger säkerhetssamordnare Bengt Nilsson vid Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Bland förslagen om vad kommunen ska satsa på för att öka tryggheten nämner invånarna att polisen behöver synas mer och vara närvarande. Man nämner också att kommunen behöver jobba med belysning och föreslår också övervakningskameror. De allra flesta som svarat känner sig ändå trygga i kommunen, på en 6-gradig skala, där 6 är mycket trygg och 1 mycket otrygg, har 65 procent svarat mellan 4-6.

– Vi ser att det långsiktiga arbete som sker för att alla ska känna sig trygga i Skara ger resultat. Samverkan mellan alla aktörer och dialog med invånarna är nyckeln och jag vill framföra ett varmt tack till alla som verkar för ökad trygghet och har lagt en så god grund att bygga vidare på, säger Ylva Petterson (M), kommunalråd.

Så jobbar kommunen med trygghet

I Brå finns säkerhetssamordnare, polis, förtroendevalda och tjänstepersoner från kommunens alla verksamheter. Brå jobbar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det sker exempelvis genom riktade insatser mot narkotika, grannsamverkan, nattvandringar och synlighet för Polisen och Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Under 2021 kommer Brå bland annat att utveckla samarbetet med näringslivet och ungas livsvillkor. Brå kommer också fortsätta med trygghetsskapande insatser.

I kommunen finns också arbetsmodellen EST, effektiv samordning för trygghet. EST är en strukturerad brottsförebyggande metod där ett antal aktörer samverkar såsom kommunen, Centrumbostäder, företagare, Polisen och Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Aktörerna stämmer varannan vecka av läget i kommunen, kartlägger och analyserar händelser som rapporteras in. EST delar sin lägesbild med Brå för att trygghetsarbetet och det brottsförebyggande ska ha rätt förutsättningar. EST kommer under året att införa ett nytt digitalt system för att rapportera in händelser som påverkar upplevelsen av trygghet i kommunen.

– Alla ska känna sig trygga i Skara. Vi jobbar enligt vår plan för arbetet med trygghet och kommer att kommunicera den så att invånarna får kunskap om lägesbilden och våra åtgärder för ökad trygghet. Vi kommer också att presentera våra medborgarlöften inom kort, avslutar Bengt.

Denna sida uppdaterades