< >


Förstärkning på Planenheten ger förutsättningar för tillväxt och utveckling

Tillväxt och utveckling är prioriterade områden för Skara kommun. Därför kommer nu två tjänster att tillsättas på Planenheten: en planarkitekt och en mark- och exploateringsingenjör.

Hösten 2019 antogs ett bostadsförsörjningsprogram som innehåller flera utpekade områden för bostadsbyggande. I årets budget redovisas också ambitionen att förstärka upp arbetet mot tillväxt och utveckling.

Planenheten förstärks med en satsning på 1,0 mnkr under 2021. Detta för att arbete med förtätning och ny bebyggelse i nya eller omarbetade detaljplaner ska kunna ske effektivt, samtidigt som det tas fram en ny översiktsplan. Genom det kan Skara förverkliga intentionerna i Bostadsförsörjningsprogrammet, samtidigt som förutsättningarna för näringsliv och tillväxt stärks.

- Vi har ett högt utvecklingstryck i Skara nu, och efterfrågan på mark och planer för bostäder och företagande är glädjande stor. Nu ökar vi takten från kommunen så att vi kan ge ännu snabbare och effektivare service. Det här gör att vi kan utnyttja vårt fantastiska läge ännu bättre, och välkomna ännu mer utveckling. Härligt också att se vilken kompetens vi får till oss - det är otroligt bra för Skara, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Målinriktningen ger kommunledningsförvaltningen medel för nyanställning på Planenheten. Enhetens  uppgifter består bland annat i att ta fram nya detaljplaner som behövs för att kunna planera in den samhällsservice som krävs för nyetableringar, och för att nya satsningar ska harmonisera med övrig bebyggelse, andra intressen och natur- och kulturhänsyn.

Då tjänsten som stadsarkitekt tillsattes med en av planarkitekterna den 1 mars uppstod en vakans på Planenheten. Den tjänsten tillsätts i augusti med Julia Nedersjö, som kommer närmast från Stockholm.

Julia har tidigare jobbat i Stockholm Stad som planarkitekt och där i nära samarbete med mark- och exploateringsenheten. Även stadsbyggnadsfrågor i kulturhistoriska miljöer har varit aktuella frågor för Julia på hennes tidigare arbetsplats - något hon kommer att få användning för i sin nya tjänst.

- Det kändes bara så klockrent att komma till en så här härlig plats och det ska bli roligt att lära sig i den här typen av kommun, säger Julia.

För att skapa förutsättningar för nya etableringar och bostadsbyggande gör kommuner underlag för exploatering. Genom markanvisning kan kommunen fördela kommunal mark till olika intressenter. Mark- och tillväxtstrateg Kim Olsson har hittills varit ensam med den uppgiften men får nu förstärkning av Anton Grönqvist, som tillträder tjänsten som mark- och exploateringsingenjör i augusti. Anton är liksom Julia också ett resultat av kommunstyrelsens satsning på stadsutvecklingen i Skara. Anton ser fram emot att vara med och utveckla Skara.

- Skara är en kommun med potential och som vill satsa, och det känns kul att vara delaktig på resan som ska göras. Det är spännande projekt på gång framöver och jag har fått ett gott intryck av medarbetarna och engagemanget här, säger Anton Grönqvist.

- Det är mycket positivt med de här nya rekryteringarna. Julia och Anton är båda erfarna och med egna spetskompetenser som stärker teamet och gör det möjligt att driva på Skaras utveckling, avslutar stadsarkitekt Mona Nilsson.

Denna sida uppdaterades