< >


Omfördelning av förskoleplatser i Skara tätort

Barn- och utbildningsförvaltningen har sett över behovet och fördelningen av förskoleplatser i Skara kommun. Översynen visar på en ojämn fördelning inom Skara tätort. Norra området har ett överskott av platser jämfört med efterfrågan i området. Likväl har antalet barn i förskoleålder minskat de senaste åren.

- Vi strävar efter att ha förskoleplatser där behovet finns och fördela bättre utefter var barnen bor. säger Ulrika Kragner biträdande förvaltningschef.

Idag delar förvaltningen in Skara tätort i tre upptagningsområden; norra, västra och södra. Skara planerar att bygga två nya förskolor och den första väntas stå klar 2023 vid Marieberg. Nybyggnationerna kommer göra att fördelningen förbättras.

Förskola avvecklas

Till följd av överskottet av platser, efterfrågan i området och färre antal förskolebarn behöver förskoleplatserna i norr därför bli färre. Barn- och utbildningsnämnden fattade 2018 ett inriktningsbeslut att lämna externa lokaler om så är möjligt. I norra området ligger en förskola som bedrivs i sådana lokaler och det är förskolan Skattkistan som hyrs av Centrumbostäder.

Med detta som bakgrund väljer förvaltningen att avveckla förskolan Skattkistan till sommaren 2022. Barnen på Skattkistan kommer få nya förskolplaceringar och all tillsvidareanställd personal kommer få anställning på andra enheter. Alla barnen kommer få platser i närområdet om inget annat önskas.

- Vi värnar om att förändringen ska bli så bra som möjligt för både barn och personal. Med dialog och öppenhet möter vi vårdnadshavare och personal i denna process, säger Ulrika.

Barnomsorg för nyanlända

Avvecklingen av Skattkistan kommer inte påverka kommunens möjlighet att erbjuda asylsökande barn förskoleplatser. Just nu arbetar förvaltningen med hur man ska möta det ökade behovet av barnomsorg. Det handlar både om att hitta lösningar som gör det så bra som möjligt för barnen men också rent resursmässigt med personal och placeringar.

Denna sida uppdaterades