< >


”Varje organisation gör det den är bäst på”

Samverkan och dialog är viktiga delar i allt arbete, men kanske ännu viktigare i kritiska skeden eller krishantering. Med anledning av flyktingboendet, som drivs av Jokarjo AB på Stora Ekeberg, har ett nätverk för samverkan och dialog mellan inblandade aktörer startats upp på uppdrag av kommundirektören och det har varit igång sedan ett par veckor tillbaka. I nätverket deltar Migrationsverket, Jokarjo AB, Polisen, Skaraborgs sjukhus, Svenska kyrkan i Skara, Vårdcentralen Vilan (Bräcke diakoni), Rädda Barnen och Skara kommun.

– Vi har efter bara ett par möten tillsammans funnit vandra i tillit och samarbete. Vi vill alla göra det bästa för de som kommit till oss som flyktingar, säger Camilla Helander, kommunens tf kultur- och fritidschef och samordnare av civilsamhället i kriser.

Oavsett normalläge eller hantering av kriser har alla aktörer sina ordinarie uppdrag och ansvarsområden. För att underlätta arbetet, koordineringen och kommunikationen startades nätverket upp och man träffas regelbundet. Mellan nätverksträffarna tar man kontakt sinsemellan för att lösa frågor och behov.

– Många missförstånd kan undvikas genom att få en gemensam lägesbild och förstå vad varje aktör har framför sig och arbetar med just nu. Det är alltid bättre att göra saker tillsammans än var för sig, säger kommunpolis Elisabeth Oliv.

En del av nätverkets effekter handlar om att kunna lösa problem direkt med den aktör som frågan berör. Det gör också att insatserna kan koordineras och bli så bra som möjligt för de som bor på Stora Ekeberg.

– Jag tycker det är en jättefördel att kommunen, Migrationsverket, leverantören och de frivilliga kan komma tillsammans på detta sätt och samverka för att göra det så bra som möjligt för de asylsökande. Det är också viktigt vi har en direktkontakt där alla kan komma till tals om olika funderingar och frågor med möjlighet att få direkt svar på sina frågor, säger Tommy Bengtsson, teamledare på Migrationsverket.

Även Svenska kyrkan håller med om fördelen med koordinerade insatser:

– Samverkan gör oss starkare och använder resurserna mer effektivt. Nätverket gör att vi att inte gör samma saker utan att varje organisation gör det den är bäst på, säger Åsa Wikman och Ingela Karlén från Skara Domkyrkoförsamling.

Människor på flykt från krig och som söker asyl i Sverige är inget nytt, utan något som historiskt upprepar sig. Vid förra flyktingvågen 2015 var kommunen inledningsvis inte delaktig i ett sådant här nätverksarbete. Att göra annorlunda den här gången känns som rätt beslut. Monica Johansson, avdelningschef i kommunens omsorgsförvaltning om arbetssättet och framtiden:

– Jag ser nätverket som trygghetsskapande för oss som arbetar med flyktingmottagande från Ukraina. Nätverket löser bekymmer vi stöter på och ökar förståelse för de olika uppdragen vi har. Att vi dessutom har ett gott samtalsklimat präglat av generositet bådar gott för framtiden.

Denna sida uppdaterades