Från vänster: Gunilla Druve Jansson (C), Per-Åke Pettersson (S), Linda Esseholt Hermansson, Jytte Rixman-Svantesson, Mats Flygelholm

< >


Skara kommun minskar elförbrukningen med fem procent

Skara kommun strävar mot att minska sin elförbrukning med fem procent i höst och vinter. Den energieffektivisering som ständigt pågår i kommunen byggs nu på med besparingsåtgärder för att kapa topparna i elanvändningen.

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Det handlar inte bara om höga elpriser. Det finns även risk att elen inte kommer räcka under vissa timmar i vinter. Genom att förbruka mindre kan vi minska risken för elbrist.

Sverige har överskott på elenergi sett över hela året och exporterar mycket el. Men under årets kallaste timmar har vi ett underskott på eleffekt, det vill säga el vid en viss tidpunkt. Därför behöver vi alla se över vår elförbrukning och kapa topparna när användningen är som störst.

Minskad elanvändning

Med anledning av situationen som råder har kommunen gjort en genomlysning av alla verksamheter. Kommunens ingenjörer och drifttekniker har tillsammans med förvaltningarna gått igenom elanvändningen och alla har tagit ett stort ansvar för att finna bra lösningar. Verksamheterna ska spara in där det ger mest effekt och där påverkan på brukare, kunder och allmänhet är liten eller godtagbar.

Kommunstyrelsen tog på onsdagen del av åtgärdspaketet som landar på en minskad elanvändning med drygt fem procent. Detta innebär en minskning med 37 000 kwH. En del åtgärder är redan genomförda, övriga kommer att vidtas under november månad. I det första steget genomför kommunen enbart åtgärder med liten eller ingen påverkan för invånarna.

- Vi har gjort ett gediget arbete i hela organisationen för att minska elförbrukningen vilket har landat ut i hundra olika åtgärder. Detta ser vi som steg ett och det finns både ett steg två och tre som vi kan vidta vid behov. Steg två och tre kommer att få större konsekvenser för våra kommuninvånare än steg ett. Därför börjar vi i den här änden och fortsätter att följa utvecklingen på daglig basis för att se ifall vi behöver vidta ytterligare åtgärder. Vi är väl förberedda och riggade för att göra mer om det behövs, säger kommundirektör Linda Esseholt Hermansson.

- Den bästa kilowattimmen är den som är sparad och därför är det så bra att denna genomlysning nu har gjorts, vilket ger ekonomisk besparing  som ger oss utrymme att möta den kostnadsökning som vi nu ser komma i vinter, säger Gunilla Druve Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Det är många parametrar som ska vägas in när kommunen ser över sin elförbrukning. En del teknik riskerar att gå sönder om den stängs av en längre tid och en del åtgärder riskerar bara bli för syns skull utan egentlig spareffekt. Kommunen måste, oavsett energisparkrav, fortsatt prioritera exempelvis trygghet och folkhälsa - och det gör det svårt att stänga vissa verksamheter helt och hållet.

En åtgärd som bara ger en symbolisk besparing är nedsläckning av julbelysningen. Den offentliga julbelysningen på gator och torg är redan energieffektiv. Belysningen är uppskattad, skapar trygghet och julstämning. Därför släcks den inte ner men genom att anpassa tiderna då belysningen är tänd kan kommunen spara in 60% av elanvändningen.

Andra åtgärder ger betydligt större effekt, som att optimera tider för fläktar, värmepumpar och maskiner. Genom att flytta en kontorsmodul på Katedralskolan har man kunnat stänga av ett äldre aggregat och spara in 11% av skolans elanvändning. Avstängning av en elradiator i ett större förråd i kommunen har också visat sig vara en god åtgärd. Kultur- och fritid har flera energikrävande verksamheter. Badet hålls öppet även fortsättningsvis, men relaxavdelning och bastur stängs av. 

Kommunens digitala infartsskyltar har ett värde som informationsbärare i kriser och kommer att fortsatta att användas, exempelvis för att informera om åtgärder som görs inom kommunen för att minska elanvändningen och tips om vad man som invånare kan göra för att minska sin egen elförbrukning.

Energieffektivisering pågår ständigt

Energieffektivisering är ett arbete som pågår hela tiden och varje år genomför kommunen åtgärder i fastighetsbeståndet för att minska såväl el- som värmekostnader med bibehållen funktion. Detta har bland annat resulterat i att förbrukningen för utebelysning minskat med 67% efter utbyte till LED-belysning. Sedan 2009 har elanvändningen minskat med 25% på kommunens fastigheter. Vi investerar också långsiktigt i exempelvis solcellsanläggningar. Näst på tur att få solceller är Vilanbadet under 2023.

- Kommunen fortsätter med energieffektiviseringar på både el och värme. Investeringar kommer att krävas för att fortsätta med effektfulla åtgärder. Risken är mycket stor för ökade priser och brist på el även nästa vinter och vi förbereder för ett sådant scenario, säger Mats Flygelholm, förvaltningschef för Service och teknik.

Energieffektivisering som planeras i närtid

  • Ardalaskolan - injustering av värmesystem
  • Badhuset - LED-belysning i teknikutrymme
  • Brandstationen -  LED-belysning i hela fastigheten
  • Katedralskolan -  LED-belysning och spjällstyrning i ventilationen
  • Nya biblioteket -  LED-belysning och konvektorer (värmesystem)
  • Valleskolan -  LED-belysning och undertak samt injustering av värmesystem

Denna sida uppdaterades