Här ska det skapas en stadsmässig helhet. På bilden från vänster: Lars Berg, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och Anton Grönqvist, mark- och exploateringsstrateg.

< >


Klostergatans södra del byggs om för att möta nya behov

Under hösten bygger kommunen om den södra delen av Klostergatan och ett anslutande övergångsställe på Vallgatan. Förändringarna görs eftersom det har blivit nya förutsättningar på platsen med tillkomsten av bostäder i kvarteret Stinsen och bildandet av kvarteret Plattformen. Klostergatans södra del ska bidra till en stadsmässig helhet i området.

Den södra delen av Klostergatan är en länk för att skapa en sammanhållen miljö i Skaras centrala delar. Ombyggnationen är en del av den omgestaltning som påbörjades vid stationsområdet och nu fortsatt med byggnationen av kvarteret Stinsen. Byggnationen bidrar till en ökad stadsmässig helhet som binder samman stadens delar.

Södra delen av Klostergatan behöver anpassas för att möta de nya behoven i samband med de nya bostäderna på kvarteret Stinsen och skapandet av byggrätter för kvarteret Plattformen. Ombyggnationen av gatan bidrar också till en trafiksäkrare miljö och en stadsmässig helhet.

- Ombyggnaden är en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av området. Det är snart inflyttning i Stinsen och detaljplanen för Plattformen är på gång, så den här omgestaltningen kommer att göra området mer attraktivt, säger Lars Berg, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Omgestaltningens omfattning

Arbetena påbörjas vecka 33 och pågår november ut. Projektet innebär i korthet:

  • Den södra delen av Klostergatan rätas ut. Trottoar, cykelbana och körbana blir i samma nivå men skiljs åt genom olika beläggning. Smågatsten används i körbanan och gång- och cykelytor blir belagda med plattor. Stenläggningens mönster på trottoarerna kommer att påminna om utformningen vid Björndammen. Cykelvägen längs med Vallgatan blir asfalterad.
  • Det byggs en ny gång- och cykelbana och cykelparkering med tak i riktning mot stationsområdet. 
  • På Vallgatan byggs ett upphöjt övergångsställe.
  • Nya bäddar och stöd för klängväxter byggs.

- Idén med gestaltningen är att skapa en attraktiv stadsgata som återspeglar stadens glans och binder ihop bebyggelsen på den södra sidan av Skaraborgsgatan med centrum. Fokus har legat på att skapa en gaturum där trygghet, framkomlighet och stadsmässighet upplevs tydligt. Den relativt smala gatan med flertalet korsningspunkter, anslutande verksamheter och bostäder utgjorde en utmaning i gestaltningen, säger planarkitekt Anders Aubry.

Arbetet indelas i två etapper

I första skedet görs arbeten på den mellersta delen av gatan och på en ny cykelväg mot busstationen.

Därefter påbörjas arbetena på den södra delen av gatan och övergångsstället på Vallgatan.

Etapp 1 (röd färg på skissen): Vecka 33-37

Etapp 2 (blå färg på skissen): Vecka 37-44

Etappindelning Pdf, 419.9 kB.

Begränsad framkomlighet

Framkomlighet blir begränsad i området under byggtiden. Det ska vara tillgängligt för boende på Stinsen och för leveranser till Ica Munken under hela perioden.

Under etapp 1 kan boende på kvarteret Stinsen åka in från Vallgatan via parkeringen bakom ICA.

Under etapp 2 kan boende och verksamma åka in via Klostergatan, då kommer den att bli dubbelriktad.

På den mindre parkeringen i riktning mot stationsområdet öppnas en tillfällig infart från Järnvägsgatan vid stationen.

När övergångsstället för cyklister och gående görs om på Vallgatan kommer ett körfält i taget att stängas av på arbetsområdet.

Vi ber om överseende med olägenheter under byggtiden och ber om hänsyn för de som arbetar på plats.

Projektsida med frågor och svar


Denna sida uppdaterades