< >


Nu kan du tycka till om förslaget till detaljplan för Simmesgården i Varnhem

Under det senaste halvåret har det hållits flera dialoger i Varnhem om framtida bostadsbyggande. I dialogerna har Simmesgården identifierats som det mest lämpade området för framtida byggnation.

Parallellt med dialogen har arbetet med framtagningen av ett förslag till detaljplan för Simmesgården pågått. Många av de generella synpunkterna från dialogerna möjliggörs i förslaget, exempelvis att unga människor lättare ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden och att äldre invånare ska kunna bo kvar på orten efter de har sålt sitt hus. Hur behovet av parkeringsytor till besöksmålet Varnhem ska tillgodoses och hur en framtida byggnation bäst smälter in i bebyggelsen regleras också i förslaget.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Klostret 22:1 och Klostret 8:7 i Varnhem. Den syftar huvudsakligen till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i området Simmesgården i Varnhem. Förslaget anpassas till platsens karaktär och förutsättningar och möjliggör nybyggnation för småhus och flerbostadshus på området.

Förslaget möjliggör också koloni- eller odlingslotter, lekplats, en ny parkering till besöksmålet i Varnhem, bevarandet av delar av befintliga lövskogspartier samt möjligheten att skapa en mindre entréplats med torg invid Axevallavägen.

Tillfällen för frågor och synpunkter i Varnhem

Torsdag den 15 februari kl. 16:00-18:00 och tisdag den 20 februari kl. 16:00-18:00 kommer planarkitekt Maja Skarbäck finnas tillgänglig för frågor och synpunkter i Varnhems InfoPoint (Axevallavägen 21). Välkommen!

Samråd

Skicka in dina synpunkter via e-post till plan@skara.se, eller via brev till Skara kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 532 88 Skara. Handlingarna finns tillgängliga digitalt nedan samt fysiskt på anslagstavla i Skara Stadshus. Synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 7 mars 2024.

skara.se/simmesgarden

Denna sida uppdaterades