< >


Många dialogprocesser igång - nu är det dags för Ardala

Under de senaste tio månaderna har Skara kommun tillsammans med medborgarråd i de mindre tätorterna inbjudit till en rad olika dialoger. Uppslutningen på orterna har genomgående varit mycket god, både för den inledande nulägesdialogen och för uppföljande dialoger och möten. Redan nu börjar dialogerna ge konkreta resultat. Nu står Ardala på tur 1 februari.

Syftet med dialogerna är att ge alla tätorter i Skara kommun likvärdiga möjligheter till utveckling och öka attraktiviteten. En tät dialog med orternas medborgarråd har resulterat i att en hel del åtgärder redan har kunnat genomföras. Det är allt från nya grillplatser till skyltning och parkeringsplatser.

- Medborgarråden på våra orter är så engagerade. Det är en bra mix av människor som vill sin ort det allra bästa. Som en av representanterna från Skara kommun är det otroligt givande att få vara med på dessa resor för att göra våra tätorter än mer attraktiva, säger utvecklingsledare Peter Blom.

Nu är det alltså Ardalas tur att diskutera hur man ser på nuläge och framtid för orten. Den 1 februari kommer det nystartade medborgarrådet och Skara kommun att bjuda in till nulägesdialog.

- Vilken möjlighet för oss i Ardala. Tillsammans med Skara kommun är jag övertygad om att vi kommer göra mycket bra framöver. Jag hoppas att så många som möjligt kommer den 1 februari, säger Jan Klasson i medborgarrådet för Ardala.

Dialogprocesserna i tätorterna har kommit olika långt. Efter nulägesdialogerna som hölls i Axvall och Varnhem har det framkommit önskemål om uppföljande medborgardialoger kring framtida bostadsbyggande på orterna. Dessa dialoger har genomförts i workshopform med god uppslutning på varje ort. Ortsborna har fått ge sin syn på olika typer av boendealternativ och tillhörande utemiljöer och tillsammans fundera på vilken typ av bostadsbyggande som bäst tillgodoser behoven för orten, och var på orten dessa bostäder bäst passar in. Resultatet av dialogerna har sedan presenterats på informationsmöten och kommer ligga med som underlag när nya detaljplaner ska presenteras.

Våra folkvalda politiker har varit med under dialogerna för att aktivt lyssna in tankar och idéer och tar med sig synpunkterna i den fortsatta politiska processen.

- Allas engagemang är så värdefullt. Att kunna vara med att förvalta och utveckla sin närmiljö är av stort värde för att hela kommunen ska vara attraktiv och för att fler ska bli kommuninvånare. Därför är medborgardialogerna viktiga för att hämta in goda idéer, säger Gunilla Druve Jansson kommunstyrelsens ordförande. 

Denna sida uppdaterades